Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Dark Eldar Archon - final pics and CMON link

Not much to say here just some final pics and.... CoolMiniOrNot voting link Normally this post should have been longer as I was doing a painting demonstration at a local event but unfortunately I go so caught up in painting that I forgot to take pics!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου